بتن ھوشمند گرمازا

بتن ھوشمند گرمازا

اجرای طرح بتن هوشمند گرمازا در دانشگاه آزاد قزوین برای نخستین بار طرح ابتکاری بتن ھوشمند گرمازا در جاده ھای این استان اجرا می شود. این طرح دارنده مدال طلا و مھمترین اختراع از مسابقه جھانی دستاوردھای علمی و تکنولوژی ۲۰۰۷ در کشور رومانی است و در این طرح از فن آوری نانو استفاده شده […]

ادامه مطلب